Regulamin

REGULAMIN Sklepu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego sklep.otwartedrzwi.pl Stowarzyszenie Otwarte drzwi z siedzibą w Warszawie przy ul. Równej 10/3, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000 800 10, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 113 01 78 033
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.otwartedrzwi.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.otwartedrzwi.pl
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

Telefon – 22 649 45 66; 22 643 43 22
E-mail – sklep@otwartedrzwi.pl
Adres korespondencyjny – Sklep Stowarzyszenia Otwarte Drzwi , 03-448 Warszawa , ul. Targowa 82

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Sklep sklep.otwartedrzwi.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu ze sklepu o czym poinformuje na stronie.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie Formularza Zamówienia (poprzez dodanie towarów do koszyka oraz podanie wszystkich wymaganych danych kontaktowych) oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” .
4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez sklep sklep.otwartedrzwi.pl.
6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
7.Jeżeli z jakiegoś powodu Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
8. Sklep sklep.otwartedrzwi.pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji droga telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem. Jeśli weryfikacja jest niemożliwa lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia, zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji (jest anulowane). Nie dotyczy to transakcji dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych lub elektronicznych środków płatności – w tym wypadku przyjęcie do realizacji następuje w chwili autoryzacji płatności.
9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia czasu realizacji zamówienia.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 3 dni. Czas otrzymania przesyłki przez użytkownika to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy wykonywanej przez Pocztę Polską.
2. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Upływa w chwili wysłania zamówionych towarów. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji zamówienia.
3. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklep.otwartedrzwi.pl.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
6. Sklep sklep.otwartedrzwi.pl standardowo realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne są możliwe po indywidualnych, dodatkowych ustaleniach z Klientem

V. Dostawy i płatności, ceny

1. Przesyłki dostarcza: Poczta Polska (przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni robocze) oraz firma kurierska UPS (czas dostawy 1 dzień roboczy). Możliwy jest również odbiór osobisty przy ul. Równej 10/3 w Warszawie po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
2. Sklep sklep.otwartedrzwi.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: za pośrednictwem płatności elektronicznych udostępnianych przez serwis dotpay lub przelewem bankowym na konto sklepu. Bieżące formy płatności określone są na stronie sklep.otwartedrzwi.pl.
4. Sklep sklep.otwartedrzwi.pl pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z wysokością której Klient może zapoznać się w każdej chwili na stronie sklep.otwartedrzwi.pl.
5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu sklep.otwartedrzwi.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
6. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
8. Sklep sklep.otwartedrzwi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
9. Sklep sklep.otwartedrzwi.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni , licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy: ul. Targowa 82 w Warszawie.
4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Targowa 82 w Warszawie.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
9. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na końcu Regulaminu sklepu.

VII. Reklamacja

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, może zgłosić reklamację odsyłając wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres sklepu sklep.otwartedrzwi.pl. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oświadczenie reklamacyjne, którego wzór jest dostępny na stronie sklep.otwartedrzwi.pl. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony towar w ciągu 7 dni zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca w ciągu 7 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na wskazane przez klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie między towarami dostarczonymi a zamówionymi i oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
3. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Konsument ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń z tytuły rękojmi za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami . Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta/ Klienta o dalszym postępowaniu.
4. Jednakże Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu. Dostępne są na stronie sklep.otwartedrzwi.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta ( Dz.U.014 poz.827).

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego .

Wzór Formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Sklep Stowarzyszenia Otwarte Drzwi ,03 – 418 Warszawa, ul. Równa 10/3
-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) od umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następującej rzeczy(*)o świadczenie następującej usługi(*)
-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-Adres konsumenta(-ów)
-Podpis konsumenta(ów)( tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)
-Data
(*) – niepotrzebne skreślić